course syllabus

[หลักสูตรการเรียนการสอน]
หลักสูตรก่อนประถมศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 3 - 6 ปี เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้กับนักเรียน โดยผ่านทางการทำกิจกรรมประจำวันที่เหมาะสมกับวัยทั้ง 6 ประเภทคือ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน มีพัฒนาการครบทุกด้านสอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ตลอดจนได้รับการอบรมให้เป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เนื้อหาหลักสูตร ที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนกกิจกรรม โรงเรียนได้จัดทำหลักสุตรสถานซึ่งได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียน ก่อนประถมวัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนกำหนดซึ่งกำหนดไว้ 2 ลักษณะคือ ด้านประสบการณ์สำคัญ เช่น การใช้ภาษา การเรียนรู้สังคม จำนวน เป็นต้น และด้านแนวคิด เช่น ตัวเรา ครอบครัว โรงเรียนของฉัน เป็นต้น จุดมุ่งหมายของหลักสูตร แยกออกเป็น 2 ประการคือ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.มีสุขภาพดี เจริญเติบโตตามวัย มีสุขอนามัยและพฤติกรรมที่เหมาะสม
2.ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
3.ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
4.มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ
5.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับสภาพและวัย
6.อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7.รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และความเป็นไทย
8.ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
9.มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
10.มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะตามวัย
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 - 4 ปี
•พัฒนาการด้านร่างกาย : เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ วิ่งแล้วหยุดได้โดยไม่ล้ม ใช้กรรไกรมือเดียวได้ วาดและระบายสีอิสระได้
•พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม : พอใจคนที่ตามใจ ชอบที่จะให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คำชม ช่วยเหลือตนเองได้ ชอบเล่นแบบต่างคนต่างเล่น
•พัฒนาการด้านสติปัญญา : สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว ชอบถาม "ทำไม" ตลอดเวลา ร้องเพลงง่ายๆ แสดงท่าทางเลียนแบบ พูดประโยคยาวขึ้น
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 - 5 ปี
•พัฒนาการด้านร่างกาย : เดิน วิ่ง กระโดดได้ดี เพราะกล้ามเนื้อเริ่มประสานสัมพันธ์กัน กระฉับกระเฉง ไม่ชอบอยู่เฉย ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้
•พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม : มีความมั่นใจตนเองสูงมากขึ้น ชอบท้าทายผู้ใหญ่ ต้องการ ให้มีคนฟัง คนสนใจ มีความสนใจผู้อื่น ชอบเล่นบทบาทสมมติ ชอบเล่นเป็นกลุ่ม
•พัฒนาการด้านสติปัญญา : พูดประโยคได้ยาวขึ้น รู้ศัพท์มากขึ้น ร้องเพลงได้ ท่องคำคล้องจองได้ บอกชื่อ นามสกุลตนเองได้ นับ 1-20ได้ บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง จำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของได้
นักเรียนอนุบาล 3 อายุ 5 - 6 ปี
•พัฒนาการด้านร่างกาย : เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงไม่อยู่เฉย ใช้ กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้าได้ ยืดตัวได้คล่องแคล่ว
•พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม : ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง ชอบเล่นกับเพื่อน ช่วยเหลือ ตัวเองได้ ชอบสร้างความพอใจให้ผู้อื่น ชอบแสดงออกและทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ใหญ่ชมเชย
•พัฒนาการด้านสติปัญญา : พูดประโยคได้ยาวขึ้น รู้คำศัพท์มากขึ้น มีการสื่อสารและการโต้ตอบที่ดี มีความ จำและการตัดสินใจที่ดีขึ้น

[หน้าแรก]