RakMae Jobs

[ร่วมงานกับเรา]

 • รายละเอียดของงาน   ดูแลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ปฐมวัย และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • สถานที่ปฎิบัติงาน   โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง หมู่9 ตำบล นาแวง อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี
 • อัตรา   หลายอัตรา   เงินเดือน   ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี ศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีความรับผิดชอบมุ่งมั่น และมีใจรักวิชาชีพครู /รักเด็ก
  มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • วิธีการสมัคร   สมัครด้วยตนเอง   สมัครผ่านทางอีเมลล์    ส่งจดหมายมาที่โรงเรียน
 • ติดต่อ
 • อาจารย์แม่ กาญจนพันธ์
  โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง
  หมู่9 ตำบล นาแวง อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี
  โทรศัพท์: +66(0)45-491-556

[หน้าแรก]