School Color

[สีประจำโรงเรียนโรงเรียน]
  • สีขาว หมายถึง ความดี ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งหมายความว่าโรงเรียนแห่งนี้ เน้นสอนให้เด็กทุกคนเป็นคนดี รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณทุกคน ความรู้ที่มอบให้เด็กเป็นความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กที่เปรียบเสมือนผ้าขาว ได้มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เด็กโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป

  • สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีไหวพริบปฏิญาณ ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังหมายถึงความรู้คู่คุณธรรม นั่นเอง

[หน้าแรก]