เรียนดี วนัยเด่น เน้นคุณธรรม

School Logo

[ตราสัญลักษณ์โรงเรียน]
  ดอกบัว(ซ้าย-ขวา) หมายถึง เป็นตัวแทน หรือตราสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี นั่นหมายความว่า บ่งบอกถึงที่ตั้งของโรงเรียนรักแม่โพธิ์เมืองว่าตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   [อ่านเพิ่ม]

Our News and [Gallery]

[ข่าวสารและรูปภาพ]

Contact Us

[ติดต่อเรา]
ดู โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
Family

Rakmae

กิจกรรมชาวรักแม่โพธิ์เมือง.


Location

Learning Center

หลักสูตร การเรียนการสอน


Welcome to Rake mae phoemuang school

Teddy    สังคมไทย ขาดโอกาสทางการศึกษา ทำให้เด็กและเยาวชนในส่วนภูมิภาค ไม่ได้รับการศึกษา ที่ยอมรับในส่วนกลางมากเท่าที่ควร ประกอบกับสภาพการเมือง และเศรษฐกิจที่ประสบปัญหา ก่อให้เกิดช่องว่าง มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในเขตชนบท ให้มีการศึกษาที่เท่าเทียบกันในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่ไม่ด้อยไปกว่า เด็ก และเยาวชนที่อยู่ในชุมชนเมือง โดยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพื้นฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ปี 2551) ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน รัก ผูกพันต่อบ้านเกิด สร้างจิตสำนักในการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ค่านิยม ที่ดีรักษาและสืบทอดสิ่งดีงามควบคู่กับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

    โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ •จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ •ให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เกียรติผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน •เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นชุมชน [อ่านเพิ่ม]

Our hightlight Activities

[กิจกรรมเด่น ชาวรักแม่โพธิ์เมือง]  กิจกรรมเด่น ชาวรักแม่โพธิ์เมือง หลากหลายด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทางการศึกษา เทคโนโลีและสืบสานวัฒนธรรมไทย สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่เบอร์(0)84-4276-188
ร่วมงานสัมมนาวิชาการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนโดยดร.นิติภูมิ [รูปภาพ]
รักแม่โพธิ์เมืองก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 3 มอบเครื่องแบบให้กับนักเรียนฟรี [รูปภาพ]


กิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2554@อนุบาลรักแม่ฯ [อ่านเพิ่ม]
ร่วมงานกับโรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง [อ่านเพิ่ม]













Our Link

[ลิงค์เพจ]  สีประจำโรงเรียน | ทำเนียบผู้บริหาร | Rakmae-Facebook | ร่วมงานสมโภชพุทธสถาน| สัมมนาวิชาการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนโดยดร.นิติภูมิ |  ร่วมงานกับเรา|กิจกรรมวันเด็ก 2554 |กิจกรรมวันเด็ก 2555|

Our Communities




bottom